Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Zoekresultaten voor 'huwelijk'

Huwelijk in de vroege kerk

Dossier huwelijk was vanaf de vroege Republiek stevig verankerd in het Romeinse recht. Rechtsgeldige huwelijken waren slechts mogelijk tussen Romeinse staatsburgers die elkaar voor het leven trouw beloofden. Aanvankelijk kwam de vrouw bij het huwelijk onder het gezag van haar man te staan, maar vanaf de eerste eeuw voor Christus kregen vrouwen meer eigen rechten. Door de invloed van de kerkvaders is er wel een en ander veranderd in het huwelijksrecht. Vanaf de derde eeuw zien... Lees verder »

Huwelijk, sacrament van het

Dossier huwelijk is misschien wel het meest zichtbare sacrament van alle zeven die de r.k.-kerk heeft. Het huwelijk-in-de-kerk heeft nog steeds een iconische kracht in de Hollywood-films, en menig randkerkelijke gelovige vindt nog steeds zijn weg naar het kerkgebouw al was het alleen maar voor het schilderachtige decor. Maar dit sacrament is ook omgeven met controverses rond seks (voor het huwelijk), celibaat (verplicht voor priesters, bisschoppen en kloosterlingen), en scheiding en hertrouwen... Lees verder »

Eudocia

Dossier huwelijk met Theodosius was zij door bisschop Atticus van Constantinopel gedoopt en ontving zij de naam Eudocia. Heidense familieleden van haar kregen hoge functies in het rijk toebedeeld. Zij kreeg twee dochters, Licinia Eudoxia en Flaccilla. De laatste stierf jong, de oudste trouwde in 437 met Valentinianus, de westerse keizer. Kort na dat huwelijk vertrok Eudocia met Melania de Jongere voor een pelgrimstocht naar het Heilige Land, vanwaar zij in 439 terugkeerde. Toen enkele jaren... Lees verder »

Hieronymus

Dossier huwelijk en maagdelijkheid gelijk had gesteld. Het huwelijk achtte Hieronymus als braaksel, waar geen weduwe naar terug wil keren als zij eenmaal de voordelen van de geestelijke staat heeft ontdekt. Met Augustinus ging hij evenwel omzichtiger om. In hun briefwisseling blijkt weliswaar Hieronymus’ afkeer van de enkele jaren jongere Augustinus. Hij vond de bisschop van Hippo minder sympathiek omdat Augustinus de specifieke allegorische interpretatiemethode van Ambrosius was toegedaan. Toch bleven deze grote kerkvaders altijd beleefd... Lees verder »

Salvianus van Marseille

Dossier enige jaren huwelijk het besluit voortaan streng ascetisch verder te leven, dus ook af te zien van het normale huwelijkse verkeer. Salvianus was presbyter in de kerk van Marseille (antiek: Massilia), en heeft twee langere geschriften en negen brieven nagelaten. Hij is belangrijk vanwege zijn poging het geweld in de wereld in verband te brengen met Gods bestuur, en vanwege de radicale sociale eisen die hij aan individuele christenen en de kerk als geheel stelt. ... Lees verder »

Ezra, het boek

Dossier Het Bijbelboek Ezra vormt een literaire eenheid met het boek Nehemia. De boeken vormden van oudsher een eenheid en slechts sinds de totstandkoming van de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament, bestaat de indeling in twee Bijbelboeken zoals die in de christelijke canon gebruikelijk is. Ook de inhoud van het boek Ezra sluit nauw aan bij die van het boek Nehemia. Het verhaalt over de terugkeer van ballingen uit Babylon in Juda en... Lees verder »

Volksvroomheid

Dossier naar die religieuze gebruiken of praktijken die bestaan naast de officiële liturgie. De liturgische praxis bestaat uit de zeven sacramenten (doop, vormsel, huwelijk, wijding, biecht, ziekenzalving, eucharistie) en de zogenaamde sacramentalia (met name zegeningen), welke allemaal hun oorsprong in de Schrift vinden: de sacramenten zijn uitdrukkelijk door Jezus Christus zelf ingesteld als wegen tot heil; de sacramentalia zijn gebaseerd op religieuze praktijken die Christus zelf uitvoerde (zegeningen en duiveluitdrijving), maar die Hij niet uitdrukkelijk heeft ingesteld. ... Lees verder »

Nehemia, het boek

Dossier Het Bijbelboek Nehemia vormt een literaire eenheid met het boek Ezra, en in bredere context ook nog met de boeken I en II Kronieken. Het behoort tot de zogenaamde ketuvim of 'geschriften', binnen welke verzameling het samen met Ezra, I en II Kronieken en Daniël, een eigen deelverzameling vormt. Inhoudelijk verhaalt het boek Nehemia over het optreden van Nehemia, die vanuit Susan terugkeert naar Jeruzalem, en aldaar de stadsmuren repareert. Dit leidt tot botsingen met... Lees verder »

Ambten

Dossier huwelijk willen treden. Hun wijding blijft geldig, maar zij kunnen hun taken niet meer uitoefenen, zodat ze bijvoorbeeld niet meer kunnen voorgaan in een eucharistieviering. Zelfs excommunicatie maakt een wijding niet ongedaan. Als een excommunicatie wordt opgeheven, kan iemand die gewijd is al zijn bevoegdheden weer opnemen. Over wijdingen en ambten in de vroege kerk zie het dossier over dit onderwerp Over de ontwikkeling van de stappen naar de verschillende wijdingen: Lees verder »

Huwelijk in het canoniek recht

Dossieritem Olav Boelens bespreekt in deze speciaal voor Lucepedia geschreven brochure alle kerkjuridische aspecten van het kerkelijk huwelijk.... Lees verder »