Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Zoekresultaten voor 'Interreligieuze_Dialoog'

Interreligieuze dialoog

Dossier Tweede Vaticaans Concilie, dat gehouden werd van 1962-1965) is er sprake van interreligieuze dialoog vanuit de rooms-katholieke Kerk. Voor die tijd was er hooguit sprake van dialoog met andere christelijke kerken, met name de oosterse kerken en de anglicanen. Met de andere religies kwam pas een vorm van dialoog op gang vanaf de verklaring Nostra Aetate van Vaticanum II, waarin voor het eerst wat uitgebreider en ruimer over de andere religies werd gesproken. ... Lees verder »

D'Costa, Gavin

Dossier interreligieuze dialoog. D’Costa probeert antwoord te vinden op vragen als: Is de veelheid van religies een vloek of een zegen? Wat leert de situatie van religieuze veelheid over God en Christus? Hoe verhoudt het geloof in Christus, eniggeboren zoon van God en heiland, zich tot de waarheidsaanspraken van andere religies? Is er waarheid in andere godsdiensten? Zijn de verschillende religies compatibel met elkaar? D'Costa lijkt deze vragen te beantwoorden vanuit... Lees verder »

Oecumene

Dossier interreligieuze dialoog , die de dialoog met andere godsdiensten dan het christendom betreft. Het streven naar oecumene ontwikkelde zich rond het midden van de negentiende eeuw onder de protestanten. Het leidde tot de oprichting van de Wereldraad van Kerken in 1948. De rooms-katholieke kerk werd geen lid van deze raad. Wel zijn er enkele structurele vormen van samenwerking. Dat betekent niet dat er geen contacten waren tussen de rooms-katholieke kerk en andere christenen. Dit gebeurde... Lees verder »

Merton, Thomas

Dossier interreligieuze dialoog, onderhield contacten met religieuze leiders over de hele wereld en verdiepte zich in andere religies zoals het Jodendom, het soefisme, het taoïsme en het boeddhisme. Thomas Merton bereikte een groot lezerspubliek vanaf de jaren '50 en '60 tot op de dag van vandaag. Zijn boeken op het gebied van contemplatief leven, spiritualiteit en mystiek worden nog steeds vertaald, uitgegeven en gelezen. Hij vestigde de aandacht op het belang van het gebed in het leven... Lees verder »

Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog in Wikipedia (NED)

Dossieritem Korte doch informatieve pagina over de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog met daarin kort en bondig een beschrijving van haar verantwoordelijkheden, geschiedenis, huidige activiteiten envoorzitters. ... Lees verder »

Interreligieuze Dialoog in Encyclopedie Katholicisme

Dossieritem Op de website van RKK.nl is in de Encyclopedie Katholicisme een pagina te lezen over het katholicisme en de interreligieuze dialoog, die is toegespitst op Nostra Aetate en de door paus Johannes Paulus II georganiseerde gebedsdagen in Assisi. ... Lees verder »

Website RK Kerkplein

Dossieritem Diverse kritische, opiniërende artikelen, o.a. over de interreligieuze dialoog. De artikelen over de interreligieuze dialoog zijn helaas niet zo actueel, het laatste artikel in deze sectie is uit oktober 2008. Wel zijn er enkele recente artikelen opgenomen in de sectie over Oecumene , van o.a. Jean-Jacques Suurmond en Marcel Poorthuis. ... Lees verder »

Interfaith Dialog in Wikipedia (ENG)

Dossieritem Uitstekende pagina over de betekenis en geschiedenis van de interreligieuze dialoog en een beschrijving van het beleid op dit gebied van de grote en diverse kleinere wereldreligies. Eveneens een opsomming van internationale organisaties die zich met de interreligieuze dialoog bezighouden en vele interessante links. ... Lees verder »

Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog

Dossieritem Het Vaticaan heeft op haar website een pagina gewijd aan de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog, met daarop informatie over haar doelen, methoden, structuur, activiteiten (o.a. het tijdschrift Pro Dialogo ), het Nostra Aetate-fonds en de speciale commissie voor de relatie met moslims. ... Lees verder »

Interreligieuze dialoog op website Thomas (KU Leuven)

Dossieritem dialoog, interreligieuze dialoog als weg naar een harmonieuze samenleving' op de educatieve website Thomas van de KU Leuven wordt o.a. dieper ingegaan op d e ontstaansgeschiedenis van de interreligieuze dialoog, de v erschillende theologische modellen m.b.t. de interreligieuze dialoog en de k erkelijke visie in de spanning tussen missie en dialoog. Ook zijn op deze pagina Bijbelcitaten ter illustratie van exclusivisme, inclusivisme en pluralisme en een interreligieuze kalender met per godsdienst aanklikbare feestdagen te vinden... Lees verder »