De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van de School of Catholic Theology van de Universiteit van Tilburg. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de School of Catholic Theology. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website wordt besteed, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De School of Catholic Theology kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De School of Catholic Theology sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en van informatie die door middel van deze website is verkregen.